AdBlue® Add care

Afgeraden wordt:
Add Care Purchase

Aankoop

Koop AdBlue (of een andere SCR-oplossing) nooit van een leverancier die niet door het VDA is gecertificeerd.

Koop geen producten die lijken op AdBlue en aangeduid worden als ‘ureumoplossing’ of iets dergelijks. Als er geen AdBlue op de verpakking staat, dan is het geen AdBlue-product, maar een kwalitatief minder product.

Add Care Usage

Gebruik

Gebruik AdBlue niet als additief voor diesel. Een veel voorkomende misvatting is dat AdBlue een additief is voor brandstof. Dat is dus niet het geval. Giet AdBlue daarom nooit direct in uw brandstoftank. Als AdBlue per ongeluk in de verkeerde tank is gekomen, start dan in geen geval uw motor.

Gebruik uw voertuig niet zonder AdBlue. Op de lange termijn beschadigt u uw bezit. De boordcomputer ziet zelf wanneer de AdBlue op is en dat de NOx-uitstoot boven de wettelijke limieten komt. Het systeem geeft dan een waarschuwingsboodschap. Het vermogen van de motor wordt dan tot 40% teruggebracht totdat AdBlue wordt toegevoegd en de NOx-uitstoot weer binnen de limiet ligt. Als u het systeem in dat geval forceert, kan dit gevolgen hebben voor de garantie. Bovendien overtreedt u dan de wet.

Voeg nooit water toe aan de AdBlue in de tank.

Add Care Storage

Vullen

Vul uw AdBlue-tank alleen met AdBlue – niet met andere stoffen. Er is geen vervangende stof voor AdBlue. Gebruik van onzuivere AdBlue of andere vloeistoffen, bijvoorbeeld water, kan tot gevolg hebben dat de katalysator geleidelijk beschadigd raakt en dichtslibt. Daarna zijn dure reparaties nodig. Daarnaast heeft u dan te maken met lagere efficiëntie en tijdverlies.

Gebruik geen objecten die voor brandstof of smeermiddelen worden gebruikt. Dus geen trechters, kannen of jerrycans gebruiken voor het opslaan en doseren van AdBlue als die voor andere producten werden gebruikt. Hierdoor treedt vervuiling op.

Gebruik ook geen oude AdBlue-jerrycans of vaten voor bijvullen of opslag, omdat die ook vervuilende resten kunnen bevatten.

AdBlue mag niet in direct zonlicht worden opgeslagen.

Aanbevelingen:
Add Care Purchase

Aankoop

Koop AdBlue alleen van een officiële - door het VDA gecertificeerde – AdBlue-leverancier.

Add Care Usage

Gebruik

AdBlue® moet zuiver zijn. Anders werkt het SCRsysteem niet en kan uw voertuig beschadigd worden. Daarom dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om uw AdBlue te beschermen tegen alle soorten van vervuiling en besmetting, bijvoorbeeld contact met olie, brandstof, vet, water, stof, vuil, metaal of schoonmaakmiddelen.

Houd AdBlue-apparatuur schoon en vrij van stof en vuil. Als de AdBlue- elementen schoongemaakt of van binnen schoongespoeld moeten worden, gebruik dan gedemineraliseerd water of AdBlue – gebruik nooit kraanwater!

Add Care Storage

Opslag en doseren

Gebruik voor opslag en doseren alleen speciaal hiervoor bestemde AdBlue-producten.

Om besmetting bij het mondstuk te voorkomen dient u alleen het AdBlue-pistool in de opening van de AdBlue-tank te schuiven. Beide delen zijn duidelijk gemarkeerd. Voorverpakte AdBlueproducten, zoals jerrycans, vaten en IBC’s voor wagenparkbeheerders, moeten verzegeld zijn als ze van de AdBlue-dealer komen.

Vul de AdBlue-tank van uw voertuig altijd op met AdBlue. Meestal is dit een middelgrote, duidelijk gemarkeerde tank met een blauwe vuldop naast of vlak bij de brandstoftank van het voertuig.

AdBlue dient opgeslagen te worden bij temperaturen tussen de -11 en +30 graden Celsius om de houdbaarheidsperiode van 1 jaar te kunnen waarborgen.

Als de temperatuur van AdBlue onder de -11 graden Celsius zakt, bevriest het product. Het kan echter worden ontdooid zonder kwaliteitsverlies. Om AdBlue te ontdooien dient u de opslagverpakking zachtjes op te warmen. Het zal dan terugkeren in de oorspronkelijke staat. Het systeem van het voertuig beschermt de AdBlue automatisch tegen bevriezing in de leidingen en de injector door de doseerleidingen leeg te blazen als de motor wordt afgezet.

Download AdBlue® Add care Gidsen


  Adobe PDF Korte AdBlue® Add care Guide
  Adobe PDF Lange AdBlue® Add care Guide

Heeft u nog geen Adobe PDF Reader? Het downloaden van een gratis exemplaar klik hier.

AdBlue® Add care FAQ


Wat is AdBlue®?

AdBlue® is een zuivere, kleurloze, synthetische oplossing op ureumbasis met een exacte specificatie van de organische stof ureum en zuiver, gedemineraliseerd water. Dit klinkt als een zeer eenvoudige formule, maar het is van essentieel belang dat AdBlue vervaardigd wordt in een zeer streng gecontroleerde omgeving om de zuiverheid van het product te kunnen garanderen. Het is uiteraard even belangrijk om deze perfecte graad van zuiverheid te behouden tijdens alle volgende processen in distributie en gebruik, totdat het product de eindbestemming veilig heeft bereikt: de AdBlue-tank van het voertuig en het uitlaatinjectiesysteem. Zonder deze essentiële zuiverheid kan het SCR-systeem zijn taak niet goed uitvoeren en bestaat er een groot risico op beschadiging van de uitstootreducerende apparatuur van het voertuig.

Waarom heb ik AdBlue® nodig?

Als u een voertuig heeft dat voorzien is van een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction), is AdBlue® een essentieel element als u uw voertuig wilt laten voldoen aan de wettelijk vereiste EU-limieten voor uitlaatgassen. Eenvoudig gesteld wordt AdBlue in kleine, precieze hoeveelheden ingespoten in de uitlaatgassen voordat die de auto verlaten. Met behulp van de katalytische omvormer worden de giftige uitlaatgassen (NOx-gassen) omgezet in twee onschadelijke stoffen: stikstof en stoom. Dit proces resulteert in een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van NOx (stikstofoxiden), wat zeer schadelijke stoffen zijn.

Wat kan er mis gaan als ik onzuivere AdBlue® gebruik?

AdBlue® is een perfect zuiver chemisch product. Deze zuiverheid moet in elke fase van productie, transport, opslag en gebruik worden beschermd. Als AdBlue® vervuild wordt door fouten in opslag, verwerking of gebruik, dan werkt het SCR-systeem niet goed. Het SCR-systeem is zeer gevoelig voor elke onzuiverheid in de AdBlue®. Daardoor kan uw voertuig boven de wettelijke limieten uitkomen. Verder beschadigt onzuivere AdBlue® het SCR-systeem. Daardoor vervalt de garantie, waardoor u geen aanspraak meer kunt maken op vergoeding van schade aan het SCR-systeem of de katalysator.

Hoe kan ik zeker weten dat ik de juiste AdBlue® op de juiste wijze gebruik?

n de eerste plaats dient u AdBlue® alleen te kopen van leveranciers die door het VDA gecertificeerd zijn voor de verkoop en/of productie van AdBlue®. De specificatie van AdBlue® voldoet aan de wereldwijd vastgestelde standaard ISO22241. Onder deze ISO-norm zijn de producenten en distributeurs van AdBlue® verplicht de zuiverheid van het product te garanderen vanaf het tijdstip van de productie, door het hele distributie- en opslagproces heen. Het VDA geeft licenties aan officiële AdBlue-producenten en leveranciers, waarmee ze het recht hebben het handelsmerk AdBlue® te voeren. Een lijst van gecertificeerde AdBlue®-leveranciers vindt u op de website van VDA: www.vda.de Daar kunt u de lijst downloaden AdBlue® licensees .In de tweede plaats dient u de aanbevelingen in de onderstaande lijst op te volgen, waardoor de zuiverheid en de goede prestaties van AdBlue® in uw voertuig gegarandeerd kunnen worden.